Via practica 6/2011

Prevalencia hepatitídy C v bežnej populácii a v rizikových skupinách na Slovensku

doc. MUDr. František Gazdík, PhD., doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., RNDr. Kristína Fejdiová

Vírus hepatitídy C (HCV) je najčastejšou príčinou chronickej hepatitídy, cirhózy a rakoviny pečene. Cieľom epidemiologického sledovania bolo zistiť prevalenciu vírusovej hepatitídy C na Slovensku v bežnej populácii a v rizikových skupinách. Probandi a metódy: V Centre pre liečbu chronických hepatitíd sme vyšetrili 3 338 sér pacientov a probandov vo veku 15 – 83 rokov oboch pohlaví. Tisícpäťsto osemdesiat osem vzoriek sme odobrali probandom z bežnej populácie (nepatrili do žiadnej rizikovej skupiny), 1151 vzoriek pracovníkom pracujúcim v zdravotníctve, 413 hemodialyzovaným pacientom, 98 drogovo závislým jedincom a 88 jedincom internovaným vo vyšetrovacej väzbe. Na stanovenie protilátok anti-HCV, HCV RNA a genotypov sa použili komerčne dostupné štandardné diagnostické sety (anti-HCV-Innotest HCV Ab IV, HCV RNA-RT-PCR, Cobas Amplicor, HCV test version 2.0 Roche diagnostic system USA, genotypy –INNO-liPATM, Innogenetics, Belgicko). Výsledky: Epidemiologické sledovanie dokázalo najvyššiu prevalenciu pozitivity anti-HCV/HCV RNA PCR metódou 49 %/39 % u jedincov internovaných vo vyšetrovacej väzbe, nasledovanú drogovo závislými jedincami 42 %/26 %. Najnižšiu séroprevalenciu sme zaznamenali v bežnej populácií 0,6 %/0,2 % s veľmi podobnými výsledkami aj v rizikovej skupine zdravotníckych pracovníkov 0,3 %/0,3 %. Závery: Potvrdili sme najvyššiu prevalenciu hepatitídy C v rizikovej skupine jedincov internovaných vo vyšetrovacej väzbe, ktorá je tvorená jedincami s rizikovým správaním – intravenózni narkomani, prostitútky a pod., nasledovanú drogovo závislými jedincami. Prevalencia v rizikovej skupine zdravotníckych pracovníkov bola zhodná s bežnou populáciou.

Kľúčové slová: prevalencia, vírus hepatitídy C (HCV), riziková skupina intravenózne drogovo závislých, HCV genotypy, distribúcia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hepatitis C virus prevalence among general population and risk groups in Slovak republic

The objective of the study was to determine the prevalence of HCV infection among general population and selected risk groups of patients – haemodialysis patients (HDP), injection drugs users (IDUs), prisoners and health care workers. Patients and methods: A total number of 3 338 probands of both sexes, aged from 15 to 83 years were enrolled in the study. The serum were collected from 1 588 probands from general population, 1151 health care workers, 413 HDP, 98 IDUs and 88 from prisoners, respectively. Serum specimens were tested by anti-HCV screening test (Innotest HCV AbIII, Innogenetics, Belgium). Anti-HCV positive samples were further tested by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR, Cobas Amplicor, HCV test version 2.0, Roche diagnostic system, USA). Results: The high prevalence of anti-HCV/HCV RNA by PCR method was detected in 49 %/39 % in prisoners, following by risk group of IDUs 42 %/26 %. On the other side lower prevalence were in general population 0,6 %/0,2 % a helath care workers 0,3 %/0,3 %. Coclusion: We demonstrated that prevalence in general population and health care workers is low, in contrast with those observed in HDP, IDUs and prisoners.

Keywords: prevalence, hepatitis C virus (HCV), risk group of injecting drug users, HCV genotypes, distribution