Via practica 3/2016

Prehypertenzia v ambulancii všeobecného lekára

MUDr. Vladimír Spišák

Prehypertenzia sa prvýkrát objavila v klasifikácii hypertenzie v roku 2003 v 7. správe JNC. Prehypertenzia je definovaná ako krvný tlak 120 – 139/80 – 89 mmHg. Európska klasifikácia tento termín nepozná, ale definuje vysoký normálny tlak (130 – 139/85 – 89 mmHg), ktorý sa s definíciou prehypertenzie prekrýva, a preto všetky údaje o prehypertenzii platia aj pre vysoký normálny tlak. Prehypertenzia zvyšuje dvojnásobne riziko vzniku srdcovocievnych príhod a zvyšuje riziko prechodu do plnej hypertenzie s frekvenciou 7 % ročne. Prevalencia prehypertenzie v dospelej populácii je priemerne 31 %, čo zvyšuje jej závažnosť. Napriek snahám o medikamentóznu liečbu, výsledky štúdií neboli jednoznačné. Základnou liečebnou stratégiou ostáva zmena životného štýlu so snahou o predchádzanie alebo úpravu už existujúcich rizikových faktorov.

Kľúčové slová: prehypertenzia, normálny vysoký krvný tlak, 7. správa JNC, srdcovocievne riziko, zmena životného štýlu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prehypertension in practice of general practitioner

Prehypertension appears the first time in classification of hypertension in the year 2003 in 7. report JNC. Prehypertension is defined as blood pressure 120 – 139/85 – 89 mmHg. Europe classification of hypertension doesn`t know this term, and defined only high normal blood pressure (130 – 139/85 – 89 mmHg), which is covered by definition of prehypertension and all facts about prehypertension are valid also for high normal blood pressure. Prehypertension is associated with two-fold increase cardiovascular events an increases risk progression in full hypertension with 7 % increase per year. Prevalence of prehypertension in adult population is in average 31 %, what worse its prognosis. There were many trials with drug therapy of prehypertension, but without significant beneficial results. Basic strategic method of therapy remains lifestyle change with prevention or change existing risk factors.

Keywords: prehypertension, high normal blood pressure, 7. report JNC, cardiovascular risk, lifestyle change