Via practica 2/2013

Prehliadka mŕtveho a vykonávanie pitvy – kompetencie a povinnosti všeobecného lekára

MUDr. Monika Palušková, MBA, MUDr. Kamil Száz

Autori sa venujú kompetenciám a povinnostiam všeobecného lekára pri prehliadke mŕtveho. Upozorňujú na úskalia, ktoré môžu byť pri nesprávnom postupe podnetom na trestno-právny postih prehliadajúceho lekára. Ide o právne taxatívne vymedzenú a súčasne eticky veľmi citlivú odbornú činnosť, kde sa v praxi stále vyskytuje množstvo nedostatkov. Je preto nevyhnutné, aby sa všetci lekári vykonávajúci prehliadky bez ohľadu na vek mŕtvej osoby adekvátne orientovali v jej medicínskych aj právnych súvislostiach.

Kľúčové slová: prehliadka mŕtveho, vykonávanie pitvy, list o prehliadke mŕtveho, štatistické hlásenie o úmrtí

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Corps inspection and autopsy – competencies and duties of a general practitioner

The authors deal with the competencies and duties of a general practitioner during corpse inspection. They highlight the pitfalls that can, in case of inadequate procedure, trigger criminal law prosecution against the general practitioner. This professional activity is legally thoroughly defined and ethically sensitive at the same time. However, in practice, there still exist a number of shortcomings that need to be dealt with. It is therefore necessary for all doctors providing corpse inspection to be able to properly orientate themselves within the legal and medical aspects of the given activity, regardless of the age of the deceased person.

Keywords: corpse inspection, autopsy performance, corpse inspection report, decease statistical report