Via practica 6/2009

Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s betablokátorom – karvedilol

Mgr. Matúš Džupon, doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Pacienti so srdcovým zlyhávaním majú vysokú morbiditu a mortalitu. Sme svedkami neustáleho rozširovania liekového a terapeutického portfólia u tejto skupiny pacientov. Mnoho z používaných terapeutických prístupov zachraňuje životy, no každý systém má len obmedzené zdroje na starostlivosť. Náklady a efektivita terapie sa teda stávajú dôležitou otázkou v tejto špeciálnej populácii. Štúdie s karvedilolom sú veľmi dobrým príkladom toho, ako dokáže terapia šetriť náklady z krátkodobého aj dlhodobého pohľadu u pacientov s chronickým zlyhávaním srdca.

Kľúčové slová: karvedilol, chronické srdcové zlyhávanie, nákladová efektivita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overview of resulsts in selected phramacoeconomic study of betablocker carvedilol

Heart failure patients have very high morbidity and mortality. The clinical application of medicines and delivering of care in this particular group of patients is expanding rapidly. Many of these therapies are life saving, yet each system has only limited healthcare resources. Cost and effectiveness of therapy becomes an important issue in the heart failure population. Carvedilol studies are very good example of short-term and long-term cost-saving management approach to chronic heart failure patients.

Keywords: carvedilol, chronic heart failure, cost-effectiveness