Via practica 5/2012

Prehľad farmakoterapie fibrilácie predsiení (aktualizácia pre všeobecných lekárov)

doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.

Fibrilácia predsiení je supraventrikulárna tachyarytmia, ktorej prevalencia a incidencia stúpa s vekom. Fibrilácia predsiení je združená s dvojnásobným rizikom úmrtia, so zvýšeným rizikom cievnych mozgových príhod, tromboembolizmu a srdcového zlyhania. Pre manažovanie fibrilácie predsiení je potrebné identifikovať a liečiť pridružené a príčinné faktory arytmie, rozhodnúť o kontrole frekvencie alebo kontrole rytmu a zabezpečiť prevenciu tromboembolizmu. Kontrola frekvencie má byť iniciálnym prístupom u starších pacientov s fibriláciou predsiení a minimálnymi symptómami, kontrola rytmu ako iniciálny prístup sa má zvážiť u mladých symptomatických pacientov. Antiarytmiká sú stále hlavným terapeutickým prostriedkom na liečbu pacientov s FP, substrát modifikujúca liečba, ktorá zabraňuje štrukturálnemu remodelačnému procesu, môže byť účinná v udržiavaní sínusového rytmu. V praxi je v manažovaní fibrilácie predsiení kritickým krokom zhodnotenie tromboembolického a hemoragického rizika.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, tromboembolizmus, antiarytmiká, antitrombotiká, mortalita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overview of pharmacotherapy of atrial fibrillation (update for general practitioners)

Atrial fibrillation is a supraventricular arrhythmia which prevalence and incidence increases with age. Atrial fibrillation is associated with a twofold risk of death, with increased risk of stroke, thromboembolism and heart failure. For managing atrial fibrillation is necessary to identify and treat the associated and causal factors of arrhythmia, decide on rate control or rhythm control and to protect thromboembolism. Rate control should be the initial approach in elderly patients with atrial fibrillation and minimal symptoms and rhythm control as an initial approach should be considered in young patients. Antiarrhythmic drugs are still the main therapeutic agents for the treatment patients with atrial fibrillation that prevents the remodeling process, can be effective in maintaining sinus rhythm. In practice is in managing of atrial fibrillation critical step evaluation of thromboembolic and haemorrhagic risk.

Keywords: atrial fibrillation, thromboembolism, antiarrhythmic drugs, mortality.