Via practica 3/2005

Prehľad antitrombotickej liečby pri akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC.

Antitrombotická liečba je základným pilierom v liečbe pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácie ST segmentu (AKS-NSTE) v ekg obraze. Antitrombotická liečba pozostáva z antiagregačnej (protidoštičkovej) a antikoagulačnej liečby. Významná redukcia mortality, vzniku infarktu myokardu a rekurentnej ischémie u chorých s AKS-NSTE je dôsledkom správnej a prakticky vždy kombinovanej antitrombotickej liečby. Tento prínos z kombinovanej antitrombotickej liečby platí pre konzervatívny, ako aj invazívny manažment tejto skupiny pacientov. V práci sa uvádzajú základné poznatky a odporúčania pre najčastejšie používanú antiagregačnú a antikoagulačnú liečbu chorých s AKS- NSTE.

Kľúčové slová: Akútny koronárny syndróm, antiagregačná a antikoagulačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

REVIEW OF ANTITHROMBOTIC TREATMENT IN ACUTE CORONARY SYNDROMES WITHOUT ST-ELEVATION

Antithrombotic treatment is a cornerstone in the therapy of patients with acute coronary syndromes without ST-elevation (NSTE-ACS). Antithrombotic treatment is comprised of antiaggregation (anti-platelet) and anticoagulation therapy. Appropriate, and almost always combined, antithrombotic treatment ensures significant reduction of mortality, myocardial infarction and recurrent ischemic episodes in patients with NSTE-ACS. Such patients benefit from combined antithrombotic treatment when managed conservatively as well as invasively. This review contains basic knowledge and guidelines for most widely used antiaggregation and anticoagulation therapy of patients with NSTE-ACS.

Keywords: Acute coronary syndrome, antiaggregation and anticoagulation therapy.