Via practica 2/2014

Predoperačné vyšetrenie už aj v ambulancii všeobecného lekára

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.

Predoperačné vyšetrenie je typickým príkladom multiodborovej spolupráce, nakoľko na jeho realizácii participujú lekári viacerých špecializácií – internisti, vrátane rôznych internistických subšpecializácií (napr. kardiológ, diabetológ, pneumológ), anestéziológovia, lekári chirurgických odborov a od júna 2014 aj všeobecní lekári. Rozsiahle predoperačné vyšetrenia, bez ohľadu na povahu samotného výkonu a individuálneho zhodnotenia zdravotného stavu pacienta, vedú k zbytočným predraženým vyšetreniam, odkladaniu operač-ného výkonu a v neposlednom rade aj k traumatizácii samotného pacienta. Predložená práca ponúka súčasné odborné usmernenia na predoperačné vyšetrenie a určovanie perioperačného rizika.

Kľúčové slová: predoperačné vyšetrenie, súčasti predoperačného vyšetrenia, stratifikácia perioperačného rizika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Preoperative assessment in outpatient department of general practitioner

The preoperative assessment is a typical example of procedure that requires multidisciplinary collaboration of internists and specialists in sub disciplines of internal medicine (e.i. cardiologists, diabetologists, pneumologists), anesthetists, physicians of all surgical disciplines and from Juny 2014 general practitioners (GP). Extensive preoperative tests, regardless the nature of the planned surgical procedure, and the individual patient condition, leads to unnecessary examinations with considerable financial costs, postponing of the surgery and finally to the patient traumatization. This paper provides a brief overview of current experts’ recommendations on preoperative examination and summarizes ways of determining perioperative risk.

Keywords: preoperative examination, components of preoperative examination, perioperative risk stratification.