Via practica 1/2006

Prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu: možný prístup praktického lekára

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC

Prednemocničná fáza AIM je mimoriadne dôležitou diagnosticko-liečebnou súčasťou celkového nemocničného manažmentu chorých s akútnym infarktom myokardom . V tejto fáze zohrávajú alebo môžu zohrať nezriedka rozhodujúcu úlohu práve praktickí všeobecní lekári . V práci sa rozoberá celkový prednemocničný manažment akútneho infarktu myokardu s akcentáciou na jednotlivé diagnostické ale najmä liečebné postupy, ktoré môže alebo by mohol všeobecný praktický lekár aplikovať v rámci prvého kontaktu s pacientom s podozrením na akútny koronárny syndróm s eleváciou segmentu ST v ekg obraze . Myslíme si, že viaceré informácie môžu byť prínosom pre každodennú prax všeobecných praktických lekárov s cieľom zlepšiť prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu.

Kľúčové slová: akútny infarkt myokardu, prednemocničná fáza, liečba akútneho infarktu, trombolýza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PREHOSPITAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: POSSIBLE APPROACH OF THE GENERAL

Prehospital phase of AIM is an extremely important integral part of the hospital management of patients with acute myocardial infarction . General practitioner (first contact) often plays a key role in this phase . The article is about the complexity of the prehospital management of the acute myocardial infarction with emphasis on particular diagnostic and therapeutic approach, which can be done by the general practitioner on the first contact with a patient with suspected acute coronary syndroma with elevation of the ST segment in ECG . We think, that many of these informations could be beneficial for the everyday practise of the general practitioner with the ambition to improve prehospital management of patients with acute myocardial infarction.

Keywords: Acute myocardial infarction, prehospital phase, treatment of the acute myocardial infarction, trombolysis.