Via practica 1/2017

Prediabetes

Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.

Prediabetes je termín na označenie stavov charakterizovaných zvýšeným rizikom vzniku diabetes mellitus (DM) 2. typu. Predstaviteľmi prediabetických stavov sú hraničná glykémia nalačno – impaired fasting glucose (IFG) a porušená glukózová tolerancia – impaired glucose tolerance (IGT). Od roku 2010 sa medzi prediabetické stavy zaraďuje aj hraničné zvýšenie koncentrácie glykovaného hemoglobínu A1C. Z medicínskeho, ale aj ekonomického hľadiska je nevyhnutné vyhľadávanie a manažovanie rizikových osôb. Skríning sa odporúča: u obéznych osôb; u osôb s pozitívnou rodinnou anamnézou DM; u žien s anamnézou gestačného diabetu; u osôb starších ako 45 rokov (každé 2 roky) – v rámci preventívnych prehliadok; u pacientov s arteriálnou hypertenziou a hyperlipidémiou; pri chorobách a situáciách s rizikom rozvoja sekundárneho diabetu (napríklad Cushingov syndróm). V rámci prevencie je potrebné sa zamerať na základné rizikové faktory diabezity – epidémie súčasnosti. Práve prediabetes je vhodným na začatie intervencií, ktoré znížia riziko manifestácie DM 2 a jeho komplikácií. Základom je zmena životného štýlu zahŕňajúca: redukciu príjmu tukov, cukrov a celkového energetického príjmu; pravidelnú a celoživotnú fyzickú aktivitu; redukciu hmotnosti (o 5 – 7 %); kontrolu a úpravu krvného tlaku; nefajčenie; kontrolu koncentrácie lipidov (LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu a triacylglycerolov) a glykémie, v prípade potreby aj farmakologicky; reštrikciu nasýtených tukov a suplementáciu polynasýtených mastných kyselín; zvýšenie príjmu vlákniny; zníženie príjmu NaCl. Prediabetes predstavuje významné riziko rozvoja DM 2. Jeho včasná identifikácia a správny manažment môžu vo významnej miere ovplyvniť chorobnosť populácie na závažné civilizačné ochorenie, akým DM 2 bez pochyby je.

Kľúčové slová: prediabetes, diabetes mellitus, životospráva, diéta, pohyb

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prediabetes

Prediabetes is a term used to indicate the conditions characterized by an increased risk for diabetes mellitus (DM) type 2. Prediabetic state representatives are borderline fasting blood glucose – impaired fasting glucose (IFG) and impaired glucose tolerance – impaired glucose tolerance (IGT). Since 2010, the prediabetic state ranks were borderline of increase concentration of glycated hemoglobin A1c. From a medical and economic point of view it is necessary to search and manage risk persons. Screening is recommended in: obese persons; individuals with a positive family history of DM; women with a history of gestational diabetes; persons older than 45 years (every two years) – as part of preventive examinations; patients with arterial hypertension, and hyperlipidemia; diseases and situations with risk of development of secondary diabetes (e. g. Cushing’s syndrome). In the prevention is need the focus on the underlying risk factors of diabesity as currently epidemic. Prediabetes is appropriate to initiate interventions for reduction of the manifestation of DM 2 and its complications. The basis is a change in lifestyle involving: reduced dietary fat, carbohydrate and total energy intake; regular and lifelong physical activity; weight loss (5 – 7 %); control and treatment of blood pressure; not smoking; control and treatment of lipids (LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and triglyceride) and glycemia, if necessary, pharmacologically; restriction of saturated fat and polyunsaturated fatty acid supplementation, increased fiber intake; reducing the intake of NaCl. Prediabetes is a significant risk of developing DM 2. Its early identification and proper management can significantly affect morbidity of the population to serious civilization disease DM 2.

Keywords: prediabetes, diabetes, lifestyle, diet, exercise