Via practica 7-8/2005

Pohlavné choroby v ambulancii praktického lekára

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Adriana Liptáková, PhD.

Choroby prenášané pohlavný stykom (STD) rozdeľujeme na klasické pohlavné choroby a ostatné choroby, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom. Medzi klasické pohlavné choroby patrí syfilis, kvapavka, ulcus molle, lymphogranuloma venereum a granuloma inguinale. Výskyt syfilisu na Slovensku má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu. Problémom v liečbe kvapavky je rezistencia na niektoré antibiotiká. Narastá aj výskyt hepatitídy typu C, chlamýdiových a herpetických infekcií. Problémom chlamýdiových infekcií je vysoká kontagiozita ochorenia a častý asymptomatický priebeh ochorenia, ktorý môže viesť k sterilite. U herpetických infekcií sú problémom recidívy ochorenia. Autori upozorňujú na manifestáciu STD v orálnej a análnej oblasti, ako i na základné princípy liečby, medzi ktoré patrí okrem antiinfekčnej liečby súčasné preliečenie partnera a laboratórne potvrdenie vyliečenia pacienta.

Kľúčové slová: pohlavne prenášané infekcie, syfilis, kvapavka, chlamýdiové infekcie, herpetické infekcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN PRIMARY CARE

Sexually transmitted diseases (STD) are divided into two groups: „classical venereal diseases“ and other STD. Classical venereal diseases are syphilis, gonorrhea, soft chancre, lymphogranuloma venereum and granuloma inguinale. The incidence of syphilis has increased last years in Slovakia. The main therapeutical problem for gonorrhoeais the resistance to some antibiotics. There are also increased numbers of patients with hepatitis C, chlamydial and herpetic infections. Chlamydial infections are insidious due to high contagiosity and frequent asymptomatic course of disease leading to sterility. Relapse is the main issue for herpetic infections. The authors call attention on STD manifested in oral and anal area and on the basic principles of therapy, which are consisted of antiinfective therapy along with treatment of sexual partner and laboratory confirmation of patient´s recovery.

Keywords: sexually transmitted diseases, syphilis, gonorrhoea, chlamydial infections, herpetic infections.