Via practica 5/2013

Podstatné okruhy z nových odporúčaní pre manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST – STEMI

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC

Pozadie problému: Akútny infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST v ekg obraze je emergentnou a urgentnou klinickou situáciou s neustálou výzvou na zlepšovanie komplexného manažmentu. Cieľ: Oboznámiť všeobecného čitateľa s hlavnými a podstatnými poznatkami z nových odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS) pre manažment STEMI. Záver: Okrem viacerých informácií sú v práci uvedené dva kľúčové okruhy z nových odporúčaní EKS pre STEMI, a to: 1. odporúčané maximálne časové intervaly (časové straty) v rámci reperfúznej liečby STEMI, 2. nová antitrombotická, najmä protidoštičková liečba STEMI.

Kľúčové slová: infarkt myokardu, odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The main points of the new guidelines for management of acute myocardial infarction with ST-segment elevation – STEMI

Background: Acute myocardial infarction with ST-segment elevation in the ECG image is emergent and urgent clinical situation with a constant challenge to improve comprehensive management. Aim: To inform the general practitioner with the major and substantial information from the new guidelines of the European Society of Cardiology (ECS) for the STEMI management. Conclusion: In addition to other relevant information, the paper presents two key themes of the new ESC guidelines for STEMI, namely: 1. recommended maximum intervals (time delays) in STEMI reperfusion therapy, 2. new antithrombotic, especially antiplatelet therapy STEMI.

Keywords: myocardial infarction, the guidelines of the European Society of Cardiology.