Via practica 1/2012

Pľúcna embolizácia

doc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.

Pľúcna embolizácia je závažné ochorenie s mortalitou približne 15 %, čo presahuje mortalitu pri akútnom infarkte myokardu. Postihuje širokú skupinu jedincov, jej začiatok je často nepredvídateľný a v prípade, ak aj pacient prežije, chronická trombembolická pľúcna hypertenzia následne významným spôsobom zhoršuje kvalitu života. Diagnostika, správna liečba a prevencia pľúcnej embolizácie je preto mimoriadne dôležitá. V predloženom článku sú uvedené aktuálne informácie o pľúcnej embolizácii, ktoré sú využiteľné v každodennej praxi.

Kľúčové slová: pľúcna embolizácia, hlboká žilová trombóza, chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, trombolytická liečba, antikoagulačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pulmonary embolism

Pulmonary embolism is a serious disease with mortality approximately 15%, which exceeds the mortality rate for acute myocardial infarction. It strikes a wide range of individuals, its onset is unpredictable, and though the patient survives, the following chronic thromboembolic pulmonary hypertension seriously impairs the quality of life. Therefore, the diagnosis, treatment and prevention of pulmonary embolism is of paramount importance. The presented article provides topical information regarding pulmonary embolism utilizable in everyday practice.

Keywords: pulmonary embolism, deep vein thrombosis, chronic thromboembolic pulmonary hypertension, thrombolytic therapy, anticoagulational therapy.