Via practica 9/2006

Patofyziológia zlyhania srdca

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Zlyhanie srdca predstavuje stav, keď srdce nie je schopné zabezpečiť adekvátnu perfúziu tkanív napriek normálnemu plniacemu tlaku. Zo začiatku sa zlyhanie srdca neprejaví, lebo sa uplatnia kompenzačné mechanizmy. Pri prehlbovaní srdcového ochorenia prestávajú byť kompenzačné mechanizmy účinné a napriek tomu, že pracujú maximálne, nestačia zabezpečiť adekvátnu perfúziu periférie. Vtedy nastupuje stresová reakcia ako odpoveď na poškodenú funkciu srdca. Cieľom následných neurohumorálnych zmien potom už nie je zabezpečenie adekvátneho periférneho prietoku, ale len perfúzie vitálnymi orgánmi a oddialenie zániku organizmu ako celku. Kvalita života takéhoto jedinca je výrazne znížená. Stresový spôsob adaptácie však funkciu srdca postupne ďalej zhoršuje a v krátkej dobe vedie k jeho definitívnemu zlyhaniu.

Kľúčové slová: zlyhanie srdca, kompenzačné mechanizmy, stresová reakcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PATHOPHYSIOLOGY OF HEART FAILURE

Chronic heart failure is the condition, when the heart is not able to maintain the adequate perfusion of the periphery despite normal left ventricular filling pressure. The heart failure need not be manifested as a congestive state in the first period of the disease, since compensating mechanisms can counterbalance the functional disability of the afflicted ventricle. Later on, however, the compensating mechanisms become insufficient and the heart ceases to supply the periphery with adequate amount of blood. As an answer on the functional deterioration of the myocardium, stress reaction sets in. In such a case, the aim of the subsequent neurohumoral alterations is not to maintain the adequate perfusion of the periphery any more, but just to postpone the failure of the organism per se. The quality of life of the particular individual is substantially decreased. The strengthening of the stress reaction supports the deterioration of the heart function and within a relatively short period the heart ultimately fails.

Keywords: heart failure, compensatory mechanisms, stress reaction.