Via practica 4/2007

PACIENT – ALKOHOLIK, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, MOŽNOSTI LIEČBY V AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI PRAKTICKÉHO LEKÁRA

MUDr. Jozef Benkovič

Autor v práci stručne charakterizuje jedinca, závislého od alkoholu, analyzuje osobu alkoholika vo vzťahu k lekárovi. Zaoberá sa niektorými vážnymi dôsledkami alkoholizmu, hlavne zdravotnými rizikami, ako aj možnosťami diagnostiky a liečby v ambulantnej starostlivosti praktického lekára. Stručne charakterizuje niektoré zvláštnosti alkoholizmu žien, detí, mládeže, dorastu a starších pacientov.

Kľúčové slová: alkoholizmus, telesné a psychické komplikácie, špecifiká v ambulantnej liečbe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PATIENT – ALCOHOLIC, HEALTH RISKS, THE ROLE OF GENERAL PRACTITIONER IN TREATMENT

An author in the article briefly describes alcohol abuser and analyses him at the relationship with his doctor. He shows some of the serious consequences of alcoholism mainly health risks and possibilities of diagnostic and treatment in out´ patients departement treatment. Briefly characterizes alcoholism of women, children, adolescents and older patients.

Keywords: alcoholism, physical and psychical complications, peculiarities in the treatment of out patients.