Via practica 3/2017

Obezita vo vyššom veku

Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., MUDr. Peter Mikus, PhD., PhDr. Eva Bajanová, PhD., MUDr. Eva Rajnohová

Výskyt obezity sa v porovnaní s minulosťou zvyšuje aj v seniorskom veku. Po 70. roku života sa jej výskyt znižuje. Výskyt obezity je pri hodnotení pomocou obvodu pása vyšší ako pri hodnotení pomocou BMI. Podiel tuku na celkovej hmotnosti je v starobe vyšší následkom atrofie svalstva a infiltrácie svalov a pečene tukom. Po 70. roku života prevážia regresívne zmeny a začne sa zmenšovať aj množstvo tuku. Spotreba energie vo vyššom veku klesá následkom zmenšenia bazálneho metabolizmu a zmenšenej pohyblivosti. Ideálny BMI je v pásme 25 – 30 kg/m2. Negatívne následky obezity pretrvávajú aj v starobe, ale vo všeobecnosti sú miernejšie. Prognóza obéznych pacientov s postkoronárnou revaskularizáciou, u pacientov so srdcovým zlyhaním, s renálnou insuficienciou a u niektorých pacientov s non-STEMI je lepšia (paradox obezity). Redukcia hmotnosti má priaznivé účinky aj v starobe. Medzi negatívne následky liečby obezity v starobe patrí úbytok svalstva a kostnej denzity. Tieto negatívne účinky možno zmierniť cvičením a dostatočným príjmom bielkovín. Najvhodnejším typom redukčnej diéty vo vyššom veku sa javí diéta s vysokým obsahom bielkovín. Je nevhodná pre pacientov s pokročilým ochorením obličiek. Na liečbu morbídnej obezity sa využívajú bariatrické chirurgické zákroky, ktoré sa začínajú používať aj u seniorov.

Kľúčové slová: staroba, starnutie, obezita, metabolický syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obesity in old age

Prevalence of obesity is increasing also in seniors. It starts to decline after age of 70 years. The prevalence of obesity is higher when assessed by waist circumference. The share of fat is higher in age due to atrophy of muscles and infiltration of muscles and liver. The regressive trends override after age of 70 and total mass of fat starts to diminish. Energy consumption is decreased in old age due to reduced basic metabolic rate and due to decreased physical activity. The ideal BMI in old age is in range 25 – 30 kg/m2. The negative aftermaths of obesity persist also in old age but they are less pronounced. Prognosis of obese patients with postocoronary revascularization, with chronic renal or heart failure and some patients with nonSTEMI is better that that of the non-obese patients (obesity paradox). Negative aftermaths of weight reduction include loss of muscle mass and bone density. These negative effects can be decreased with sufficient protein intake and physical exercise. The most suitable refunction diet seems to be diet with high protein content (except for patients with advanced kidney disease). An option for treatment of morbid obesity is bariatric surgery, which is being performed also in old age.

Keywords: old age, ageing, obesity, metabolic syndrome