Via practica 5/2010

Obezita a kardiovaskulárny systém

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC

Článok prináša najnovšie poznatky o kardiovaskulárnych a kardiometabolických rizikách obezity. Zvláštna pozornosť sa venuje novej definícii obezity vychádzajúcej z množstva (percentuálneho podielu) tuku v tele. Zmieňuje sa rola perikardiálneho, trunkálneho, perivaskulárneho a viscerálneho tuku v tele a vysvetľuje sa nový pojem obezity s normálnou hmotnosťou. Benefity redukcie hmotnosti a zmien v životnom štýle sa nielen opisujú, ale a aj ilustrujú autentickými kazuistikami.

Kľúčové slová: obezita, kardiovaskulárne riziká, trunkálny tuk, obezita s normálnou hmotnosťou, perivaskulárny tuk, kardiometabolické riziká, adiponektín, diéta, fitness, kazuistiky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obesity and cardiovascular system

The article deals with the latest knowledge about cardiovascular and cardiometabolic risks associated with obesity. Special attention is paid to a new definition of obesity based on the amount (percentage) of body fat. The role of pericardial, trunk, perivascular and visceral body fat is mentioned and new term normal weight obesity is explained. Benefits of weigh loss and lifestyle changes are described and illustrated in authentic case reports as well.

Keywords: obesity, cardiovascular risks, trunk fat, normal weight obesity, perivascular fat, cardiometabolic risks, adiponectine, diet, fitness, case-reports