Via practica 12/2006

Obezita a diabetes mellitus 2. typu (diabezita) – dve úzko súvisiace, preventabilné ochorenia. Je liečba obezity nástrojom na prevenciu metabolického syndrómu a diabetes mellitus 2. typu?

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Vďaka nášmu životnému štýlu (vysoký kalorický príjem, nízka pohybová aktivita) dosahuje obezita v 21. storočí epidemické proporcie ako v rozvinutých, tak aj v rozvojových krajinách. Detská a adolescentná populácia taktiež nie je imúnna voči tejto epidémii. Dramatické zvýšenie prevalencie obezity súvisí s epidémiou metabolického syndrómu (nazývaného aj prediabetes), ktorého prítomnosť zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení ako aj diabetes mellitus 2. typu. Ich impakt z perspektívy „verejného“ zdravia je enormný a neustále sa zvyšuje. Z týchto dôvodov je dôležité pochopiť etiológiu vzťahu abdominálnej obezity, metabolického syndrómu a diabetes mellitus 2. typu, mechanizmov smerujúcich k rozvoju kardiometabolických komplikácií, čo v konečnom dôsledku vedie k získaniu nástrojov na ich prevenciu a liečbu. Z klinických štúdií vyplýva jednoznačná účinnosť a preferencia nefarmakologickej intervencie v prevencii nadhmotnosti a obezity. Na druhej strane z praktických každodenných skúseností, ako aj z dlhodobého sledovania pacientov v štúdiách, veľmi dobre vieme, že motivácia rizikových osôb na dodržiavanie dlhodobých, celoživotných diétnych a režimových opatrení je veľmi náročná a často zlyháva (a tým teda zlyháva aj možnosť prevencie metabolického syndrómu a diabetes mellitus 2. typu). Bezpečná medikamentózna liečba zameraná na redukciu a udržanie hmotnosti zohráva dôležitú úlohu aj v ovplyvnení kardiometabolického rizikového profilu.

Kľúčové slová: viscerálna obezita, metabolický syndróm, diabetes mellitus 2. typu, endokanbinoidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OBESITY AND TYPE 2 DIABETES (DIABESITY) – TWO CLOSELY RELATED, PREVENTABLE DISEASES IS THE THERAPY OF OBESITY TOOL FOR PREVENTION OF METABOLIC SYNDROME AND TYPE 2 DIABETES?

A constant abundance of food and a sedentary lifestyle had led to an increasing prevalence of obesity in developed and also in developing countries (not only among adults, but also among children and adolescents). This has resulted in a serious public health problems as obesity, in particular the presence of excess abdominal (visceral) fat, is associated with a high risk of metabolic syndrome, type 2 diabetes and cardiovascular disease. It is imperative to focus on trying to understand the etiology of obesity, metabolic syndrome and diabetes as well as the mechanisms underlying the developement of the complications associated with these conditions. It is also critically important to focus our public health efforts on the prevention and our clinical efforts on the treatment of these disesase states. Managing obesity by lifestyle changes alone has met with only limited success, so pharmacological intervention is often necessary to help patients reduce their cardiometabolic risk profile.

Keywords: visceral obesity, metabolic syndrome, diabetes type 2, endokanabinoids.