Via practica 6/2007

NOVÉ TRENDY V LIEČBE NEMELANÓMOVÝCH NÁDOROV KOŽE

prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.

Nemelanómové nádory kože (NMSCs) patria medzi najčastejšie malignity. Je dokázaný vzťah medzi ich výskytom, expozíciou slnečnému žiareniu a kožným fototypom. Bazalióm, m. Bowen a aktinické keratózy sa bežne odstraňujú pomocou kryoterapie, elektrokauterom,laserom, lokálnymi cytostatikami a pod. Medzi nové metódy liečenia NMSC patrí fotodynamická terapia (PDT) využívajúca fotosenzibilizáciu kože delta-aminolevulovou kyselinou. Selektívne vychytanie fotosenzibilizátora v malígnych bunkách a ich následné ožiarenie lampou o vlnovej dĺžke 600 – 800 nm vedie k ich deštrukcii. Druhou metódou je imunostimulačná liečba 5 % imiquimodom v kréme. V dôsledku opakovanej a dlhodobej expozícii slnečnému žiareniu nastáva supresia imunitných mechanizmov v koži. UV žiarenie má mutagénny efekt na bunky kože, potláča bunkami podmienenú imunitu a spôsobuje priame a nepriame poškodenie DNA. Uvedené reakcie vedú k proliferácii buniek, ktorá môže vyústiť do vzniku karcinómov. Lokálna aplikácia imiquimodu priamo aj nepriamo indukuje produkciu cytokínov, ktoré podporujú imunitnú odpoveď. V konečnom dôsledku nastáva nekróza malígnych buniek s následnou regresiou malígneho a regeneráciou poškodeného tkaniva.

Kľúčové slová: nemelanómové nádory, liečba – PDT, imiquimod.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE NEW TRENDS IN THERAPY OF NONMELANOMA SKIN CANCERS

Nonmelanoma skin cancers (NMSCs) are the most common malignancies. The link between the sun exposure, skin type and NMSC is established. Basalioma, m. Bowen and actinic keratosis are commonly removed by cryotherapy, electrodesiccation, laser, topical cytostatic therapy, etc. Photodynamic therapy using skin photosensibilisation with delta aminolevulinic acid is new method for the treatment NMSCs. Photosensitizer is selectively accumulated in tumor cells. Selective interception of photosensitizer in malignic cells and following application of radiation at length 600 – 800 nm is leading to their destruction. Immunostimulative therapy with 5 % imiquimod cream is the second method. Periodic and long-lasting sun exposure leads to suppression of skin immunity. UV radiation has mutagenic effect on skin cells suppressing cell-mediated immunity response and originating in direct and indirect DNA damage. Previous reactions lead to cells proliferation developing into carcinoma. Topical imiquimod application direct and indirect indicates cytokines production, which stimulate immunity response resulting in tumor cells death with sequential tumor regression and damaged tissue regeneration.

Keywords: nonmelanoma skin cancer, therapy – photodynamic therapy, imiquimod.