Via practica 5/2013

Nové trendy v liečbe chronickej a pooperačnej muskuloskeletálnej bolesti

MUDr. František Jankó

Bolesť je vždy nepríjemným podnetom, ktorý limituje a obmedzuje každodenný život človeka. Vzniká aktiváciou zápalových buniek organizmu na určitý nepríjemný vyvolávajúci podnet, s nadprahovou intenzitou. Deteguje sa nociceptormi a je prenášaný nervovými dráhami do CNS k ďalšiemu spracovaniu. Prenos algického podnetu môžeme kdekoľvek v priebehu jeho signálnej dráhy vďaka farmakologicky aktívnym zlúčeninám prerušiť. Autor uvádza súčasný pohľad na problematiku optimálneho využitia aplikácie opioidových a neopioidových analgetík podľa súčasných poznatkov. V článku sa venuje i problematike aplikácie lokálnych anestetík, ako i možnosti využitia epidurálnej analgézie v analgetickej terapii u pacientov po rekonštrukčných operačných výkonoch na pohybovom aparáte.

Kľúčové slová: bolesť, analgetiká, lokálne anestetiká, epidurálna analgézia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in the treatment of chronic musculoskeletal and postoperative pain

Pain is always a displeasing impulse, that limitates and restricts our every day life. The pain originates from activation of inflammatory cells of organism on a kind of bothersome impetus with intensity exceeding the pain treshold. It is detected by nociceptors and is transmitted by nerve afferent pathways into central nervous system for further processing. We can block the transmission af algesic stimulus anywhere on the the signal pathway utilizing pharmacologically active agents. The author presents current overview on optimal use of opioid and nonopioid analgetic drugs for pain relief, the use of local anesthetic agents, and the use of epidural analgesia in pain treatment in patients undergoing reconstructive surgical procedures in orthopaedics.

Keywords: pain, analgetic agent, local anesthetic agent, epidural analgesia.