Via practica 3-4/2014

Nové možnosti liečby diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Vladimír Uličiansky, doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Nový terapeutický prístup v liečbe DM 2. typu predstavuje zosilnenie inkretínového účinku (analógy glukagónu podobného peptidu-1 a inhibítory dipeptidyl peptidázy-4). Liečba založená na účinku inkretínov má pozitívny vplyv aj na také etiopatogenetické činitele vzniku a rozvoja DM 2. typu (redukovaný inkretínový efekt, zvýšená sekrécia glukagónu), ktoré sa nám doterajšími liečebnými možnosťami nepodarilo ovplyvniť. Ďalšiu možnú novú cestu v liečbe DM 2. typu predstavujú inhibítory sodík-glukózového kotransportéra-2 (SGLT2). Táto skupina farmák ovplyvňuje jeden z etiopatogenetických mechanizmov vzniku a rozvoja DM 2. typu, a to zvýšenú reabsorpciu glukózy v proximálnom tubule obličky. V dôsledku progresívnej dysfunkcie B-buniek pankreasu, ktorá charakterizuje DM 2. typu, je často potrebná liečba inzulínom aj u týchto pacientov. Výskum v oblasti predovšetkým nových inzulínových analógov, ktoré lepšie napodobňujú fyziologickú sekréciu inzulínu, stále pokračuje. Perspektívou inzulínovej liečby sú aj neinjekčné liekové formy inzulínu.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, liečba založená na účinku inkretínov, inhibítory sodík-glukózového kontransportéra-2, inzulínová liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New possibilities of treatment of type 2 diabetes mellitus

Enhancement of incretin effect (glucagon-like peptid-1 analogs and inhibitors of dipeptidyl peptidase-4) is new therapeutic approach in the treatment of type 2 diabetes mellitus. Incretin-based therapy has possitive effect on these ethiopathogenetic mechanisms for development of type 2 diabetes mellitus (reduced incretin effect, increased secretion of glucagone), that were not affected by previous therapeutic modalities. Another possible new way in the treatment of type 2 diabetes mellitus represent sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitors. This class of drugs affect different ethiopathogenetic mechanism for development of type 2 diabetes mellitus – increased reabsorbtion of glucose in proximal renal tubule. Due to progressive dysfunction of B-cells of pancreas, which is a key feature of type 2 diabetes, insulin therapy is often necessary in these patients. Research, in area especially of new insulin analogues which more closely match normal physiologic insulin secretion, continues. Non- injectable forms of insulin are also perspectives of insulin treatment.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, incretin-based therapy, sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors, insulin treatment.