Via practica 2/2008

NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKOV, RIZIKO FARMAKOTERAPIE

MUDr. Monika Laššánová, MUDr. Miriam Petrová, MUDr. Štefan Laššán, MUDr. Roman Hudec, PhD.

Farmakoterapeutické riziko a možné nežiaduce účinky liekov sú sprievodným a objektívnym javom každej farmakoterapie, pričom adekvátne hodnotenie rizika liekov prispieva k prevencii morbidity a mortality pacientov. Bezpečnosť farmakoterapie je v priamej úmere k percepcii rizika a závisí od množstva faktorov na strane pacienta a lieku, ktoré musí lekár uplatniť pri preskripčnom rozhodovaní. V rámci postmarketingového hodnotenia bezpečnosti liekov hrá stále dôležitú úlohu spontánne hlásenie nežiaducich účinkov liekov, ktoré je podstatným zdrojom informácií pre farmakovigilanciu.

Kľúčové slová: nežiaduci účinok lieku (NÚL), farmakovigilancia, bezpečnosť liečby, liekové riziko, spontánne hlásenie nežiaducich účinkov liekov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ADVERSE DRUG REACTIONS, PHARMACOTHERAPEUTIC RISK

Pharmacotherapeutic risk and possible adverse drug reactions are concomitant and objective circumstances of each pharmacotherapy. Adequate evaluation of drug risk contributes to prevention of patients´ morbidity and mortality. Safety of pharmacotherapy is in continual proportion to risk perception and depends on many factors from the side of patient or drug, which doctor must apply at prescribing. Within postmarketing valuation of drug safety has still important role facultative spontaneous report of adverse drug reactions, which represents significant source of information in pharmacovigilance.

Keywords: adverse drug reaction (ADR), pharmacovigilance, safety of treatment, risk of drug, spontaneous reporting of adverse drug reactions.