Via practica 3-4/2014

Neuroendokrinné nádory v ambulancii praktického lekára

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., MUDr. Michal Koreň, PhD.

Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu patria medzi zriedkavejšie nádory, napriek tomu je dôležité na ne v klinickej ambulantnej praxi myslieť. Ich incidencia, ale najmä prevalencia, za posledné desaťročia výrazne stúpla. V klinickom obraze môže byť prítomný karcinoidný syndróm, rezistentné gastrické vredy či opakujúce sa hypoglykémie. Pri funkčných nádoroch napomáha určeniu správnej diagnózy stanovenie hormonálnej aktivity. Lokalizácia primárneho nádoru je často náročná. Terapia závisí od typu nádoru a štádia ochorenia. Indikovaná je chirurgická resekcia tumoru a zmenšenie metastatickej nádorovej masy. V medikamentóznej liečbe podávame analógy somatostatínu, everolimus, pri nízkodiferencovaných nádoroch chemoterapiu. V niektorých prípadoch je indikovaná liečba rádionuklidmi.

Kľúčové slová: neuroendokrinný nádor, karcinoid, flush, 5-HIAA, somatostatín, everolimus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuroendocrine neoplasia in outpatient clinic of general practitioner

Neuroendocrine neoplasias of gastrointestinal tract belongs to rare tumors, despite is very important thinking about them in outpatient clinical practise. Their incidence and prevalence in last decades rised significantly. In clinical picture could be carcinoid syndrome, resistent peptic gastric ulcers or hypoglycemia. In functional tumors estimation of hormonal production is helpful in correct assessment of diagnosis. Localisation of the primary tumor is often difficult. Treatment depends in type of tumor and staging of disease. Surgical resection and debulking therapy is indicated. Medicament treatment includes somatostatin analogues, everolimus, in high grade tumors chemotherapy. In some cases radionuclide treatment may be indicated.

Keywords: neuroendocrine neoplasia, carcinoid, flush, 5-HIAA, somatostatin, everolimus.