Via practica 2/2010

Nádory testis – komplexný prehľad

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Nádory semenníka sú najčastejšou malignitou u 20 – 44-ročných mužov. Treba preto poznať aspoň základné údaje o epidemiológii a etiológii nádorov testis. Dôraz sa kladie na základné klinické prejavy a diagnostické postupy pri určovaní primárneho nádoru testis a prítomnosti a rozsahu jeho metastáz. Presná histopatologická klasifikácia nádorov testis spolurozhoduje o výbere liečebnej metódy a o jej úspešnosti. Diskutuje sa postavenie radikálnej orchiektómie v ich primárnej liečbe. Predkladá sa prehľad liečebných možností u seminómov a neseminomatóznych nádorov v závislosti od klinického štádia ochorenia.

Kľúčové slová: nádor testis, orchiektómia, chemoterapia, rádioterapia, lymfadenektómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Testicular cancer – comprehensive overview

Testicular tumors are the most frequent malignancy in 22–44-year-old males. It is thus necessary to know at least the principal epidemiology and etiology data related to testicular tumours. Emphasis is placed on the basic clinical symptoms and diagnostic approaches in the assessment of the primary testicular tumour, presence and extent of its metastases. Exact histopathological classification of this malignancy help determine the treatment procedure and its success. The place of the radical orchiectomy in primary treatment of testicular cancer is being discussed. Therapeutic possibilities in seminomas and nonseminomatous tumours according to the clinical stage of the disease are shown.

Keywords: testicular tumour, orchiectomy, chemotherapy, radiotherapy, lymphadenectomy