Via practica 3/2016

Možnosti včasného záchytu pacientov s diagnózou SM v ambulancii všeobecného lekára

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Natália Jankovičová,

Sclerosis multiplex možno definovať ako chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Incidencia sclerosis multiplex v posledných rokoch výrazne stúpla. Zásluhu na zvýšení počtu novodiagnostikovaných prípadov majú nielen dokonalejšie vyšetrovacie metódy (obzvlášť zobrazenie mozgu magnetickou rezonanciou), ale aj zvýšené povedomie o tomto ochorení v lekárskej obci. Sclerosis multiplex je považovaná za autoimunitné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku poruchy v imunitnom systéme pacienta indukovanej zatiaľ stále neznámou konkrétnou príčinou. Sclerosis multiplex podlieha každý rok neutíchajúcemu výskumu, ktorý je zameraný najmä na pochopenie imunologických procesov vedúcich k rozvoju ochorenia. V súčasnosti máme k dispozícii pomerne širokú škálu ochorenie modifikujúcich liečiv (Disease Modifying Drugs – DMD) s rôznym mechanizmom účinku a rôznou účinnosťou. Poskytujú viac možností, ako ovplyvniť či v niektorých prípadoch úplne zastaviť priebeh ochorenia. Článok poskytuje stručný náhľad na jednotlivé formy ochorenia, najčastejšie klinické príznaky a aktuálne možnosti diagnostiky a liečby.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, MR mozgu, liečba relaps-remitujúcej formy, DMD

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities for early detection of patients with the diagnosis of MS in general practitioner

Multiple sclerosis can be defined as a chronic inflammatory demyelinating disease of the central nervous system. The incidence of multiple sclerosis in recent years has increased significantly. Credit for increasing the number of newly diagnosed cases is not only because of sophisticated investigative techniques (especially brain imaging MRI), but also of an increased awareness of the disease in the medical profession. Multiple sclerosis is considered to be an autoimmune disease that results from the failure of the immune system of the patient that is induced by still unknown specific cause. Multiple sclerosis is the subject of every year unceasing research, which is focused mainly on understanding the immune processes leading to the development of the disease. Currently, we have a fairly wide range of disease-modifying drugs (DMD) with different mechanisms of action and different efficiencies. They provide more opportunities how to influence or in some cases completely stop the progression of the disease. Article provides a brief insight into the various forms of the disease, the most common clinical signs and actual possibilities for diagnosis and treatment.

Keywords: multiple sclerosis, magnetic resonance, relapse-remitting multiple sclerosis therapy, DMD