Via practica 3/2008

MOŽNOSTI UPLATNENIA VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV U PACIENT0V S NADVÁHOU A OBEZITOU

PharmDr. Peter Stanko

Problematika používania výživových doplnkov je v súčasnosti často diskutovanou témou, najmä v súvislosti s postavením výživových doplnkov pri stanovovaní terapeutických plánov. V prípade znižovania telesnej hmotnosti existuje dostupné väčšie množstvo produktov z kategórie výživových doplnkov. Tieto môžu zohrať dôležitú úlohu v rámci boja s nadváhou alebo obezitou, avšak jedine za predpokladu správnej voľby a použitia.

Kľúčové slová: nadváha, obezita, výživové doplnky, potraviny na osobitné výživové účely.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

POSSIBILITIES OF USING OF FOOD SUPPLEMENTS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH OVERwEIGHT AND OBESITY

The issue of usage of food supplements has been a largely discussed topic in recent times predominately in connection with role of food supplements in therapeutic plans. As far as weight reduction is concerned there exist larger amount of accessible food supplements. Those can play a significant role in struggle against overweight and obesity but only if well selected and used.

Keywords: overweight, obesity, food supplements, foods for particular nutritional uses.