Via practica 4/2016

Možnosti prevencie diabetes mellitus 2. typu u jedincov s prediabetickými dysglykémiami

MUDr. Vladimír Uličiansky, doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Prediabetické dysglykémie (hraničná glykémia nalačno a porucha tolerancie glukózy) predstavujú rizikový faktor diabetes mellitus (DM) 2. typu. Možnosti prevencie DM 2. typu u jedincov s prediabetickými dysglykémiami zahŕňajú jednak nefarmakologické, ale aj farmakologické opatrenia. Nefarmakologické opatrenia spočívajú v úprave životného štýlu (diéta, kontrola hmotnosti, zvýšenie fyzickej aktivity, nefajčenie). Ako liek prvej voľby podľa Medzinárodnej diabetickej federácie aj Americkej diabetologickej asociácie (IDF aj ADA) v rámci prevencie DM 2. typu u pacientov s prediabetom sa odporúča metformín. Avšak v súčasnosti na Slovensku nie je zatiaľ použitie metformínu v uvedenej indikácii v klinickej praxi povolené.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, prevencia, nefarmakologické opatrenia,

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities of prevention of type 2 diabetes mellitus in individuals with prediabetic dysglycemias

Prediabetic dysglycemias (impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance) are risk factors of type 2 diabetes mellitus. Possibilities of prevention of type 2 diabetes mellitus in individuals with prediabetic dysglycemias represent non-pharmacological and pharmacological interventions. Non-pharmacological interventions include lifestyle changes (diet, weight control, increase of physical activity, non-smoking). As a drug of first choice in prevention of type 2 diabetes mellitus in patients with prediabetes International Diabetes Federation and also American Diabetes Association (IDF also ADA) recommend metformin. At present, in Slovakia using of metformin in this indication is not allowed.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, prevention, non-pharmacological interventions, metformin