Via practica S4/2007

MOŽNOSTI NEFARMAKOLOGICKEJ A FARMAKOLOGICKEJ LIEČBY OBEZITY U PACIENTOV S METABOLICKÝM SYNDRÓMOM

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Intraabdominálna obezita je dnes základnou črtou metabolického syndrómu a teda aj základným diagnostickým kritériom. Vyjadruje to závažnosť s ňou súvisiaceho rizika vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Liečba metabolického syndrómu teda musí byť postavená na snahách o zníženie telesnej hmotnosti a tým súčasne aj zmenšenia obvodu pásu. Liečba obezity musí byť komplexná a multidisciplinárna. Ciele liečby majú byť individuálne a realistické. Nefarmakologická liečba obezity sa zameriava predovšetkým na zmenu životného štýlu. Zmena životného štýlu znamená zníženie kalorického príjmu potravy a zvýšenie telesnej záťaže. Dôležitá je kognitívno-behaviorálna liečba obezity. Ak tieto postupy nie sú úspešné, možno použiť farmakoterapiu (rimonabant, sibutramin, orlistat). V liečbe extrémnej (morbídnej) obezity je nápomocná prípadne aj chirurgická liečba.

Kľúčové slová: metabolický syndróm, intraabdominálna obezita, komplexná liečba obezity.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NON-PHARMACOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL POSSIBILITIES IN THERAPY OF OBESE PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

Intraabdominal obesity is basal feature of metabolic syndrome and therefore also its basic diagnostic criterion. This condition is significantly associated with traditional risk factors of cardiovascular disease. Therapy of metabolic syndrome must be based on weight loss strategies. Therapy of obesity needs complex and multidisciplinary approach. Therapeutic goals must be individual and realistic. Lifestyle modification is the cornerstone of the treatment of obese patients. Initial recommendations to any obese diabetic patient should include optimisation of the meal plan and enhancement of physical activity. Psychological approach may be helpful with cognitive-behavioral therapy. If we are unsuccessful, pharmacology therapy may be considered (rimonabant, sibutramin, orlistat). If extreme (morbid) obesity is present, there is possible role of bariatric surgery.

Keywords: metabolic syndrome, intraabdominal obesity, complex therapy of obesity.