Via practica 4/2009

Molekulární genetika dyslipidemií

Ing. Jaroslav A. Hubáček, CSc., MUDr. Michal Vrablík, PhD.

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou nejčastější příčinnou úmrtí v průmyslově vyspělých zemích. Podobně jako ostatní zdravotní komplikace, i KVO mají své vnitřní-genetické a vnější rizikové faktory. Jejich vzájemná proporce se odhaduje na 50 %. Poslední výsledky naznačují, že největší proporce genetické determinace bude patrně u diabetes mellitus a nejnižší u hypertenze. I když jsou známé mutace vedoucí k KVO, KVO je především onemocnění polygenní, to znamená, že se na jeho vzniku podílí mnoho variant/polymorfizmů v celé řadě genů. Určitě nejvíce prozkoumána je úloha genetiky v determinaci dyslipidemií. Mezi geny s nezpochybnitelným efektem patří geny pro apolipoprotein E (cholesterol) a apolipoprotein A5 (triacylglyceroly). Jednotlivé geny interagují jednak mezi sebou (gen – gen interakce), jednak s vnějším prostředím (s výživou – nutrigenetika; s fyzickou aktivitou – actigenetika; s léčbou – farmakogenetika). Především studium těchto interakcí umožní v budoucnu mnohem přesnější odhad rizika vzniku KVO a najde uplatnění v preventivní medicíně.

Kľúčové slová: cholesterol, triacylglyceroly, DNA, polymorfismus, vnější prostředí, interakce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Molecular genetics of dyslipidemy

Cardiovascular diseases (CVD) are the most common cause of death in the industrially developed countries. Similarly to the other diseases, also CVD has its significant genetic component. It is estimated, that the proportion of genetic and environmental factors is roughly equal. The last results suggest that the strongest genetic component will be in diabetes mellitus, and the lowest in hypertension. Although there are some rare mutations leading to the CVD development, the majority of cases have polygenous background. It means that plenty of variants/polymorphisms in many genes play an important role in CVD development. Between the genes with effects beyond doubts are genes for apolipoprotein E (cholesterol) and apolipoprotein A5 (triglycerides). Individual genes interact both with each other (gene – gene interaction), and with environmental factors (with nutrition – nutrigenics; with physical activity – actigenics; with treatment – pharmacogenetics). Better understanding of these interactions will enable more accurate CVD risk assessment and thus it is of particular importance to CVD prevention in the future.

Keywords: cholesterol, triglycerides, DNA, polymorphism, environment, interaction