Via practica 2/2008

MODERNÝ MANAŽMENT BRONCHIÁLNEJ ASTMY

MUDr. Radovan Košturiak

Bronchiálna astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest. Náklady na liečbu astmy každoročne narastajú a dosahujú na Slovensku približne 2,2 mld. korún. Je dôležité, aby tieto prostriedky boli efektívne použité. Existencia globálnych smerníc pre liečbu astmy umožňuje dostupnosť najnovších poznatkov v patofyziológii i liečbe astmy praktikom. Smernice definujú ako cieľ terapie úplnú kontrolu astmy. Pre tento účel odporúčajú 5-krokový manažment. Ťažiskom v liečbe astmy sú inhalačné kortikoidy, ktorých bezpečnostný profil sa v posledných desaťročiach výrazne zlepšil. K nim je možné v jednotlivých krokoch kombinovať ostatné lieky: LABA, antileukotriény, metylxantíny či anti-IgE. V našej krajine sú dostupné všetky terapeutické modality, čo vytvára ideálne podmienky na aplikáciu smerníc v klinickej praxi.

Kľúčové slová: kontrola astmy, GINA, manažment, kortikosteroid.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MODERN MANAGEMENT OF BRONCHIAL ASTHMA

Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. The cost of asthma treatment is rising annually and in Slovakia this represents up to 2,2 billion SKK (68 Mil EUR) per year. It is important to spend this money effectively. Global asthma guidelines help to provide up-to-date information on asthma pathology and treatment into the primary care. Optimal control of asthma is the goal defined in guidelines. To achieve this goal a stepwise approach is proposed. Corticosteroids represent the main therapeutic modality in asthma treatment and their safety has been much more improved during the past decades. Other agents, such as LABA, antileukotrienes, methylxantines or anti-IgE can be combined with corticosteroids. In our country, all of these therapeutic modalities are available, so there are ideal settings for putting guidelines into the clinical practice.

Keywords: asthma control, GINA, management, corticosteroide.