Via practica 2/2024

Moderní terapeutické možnosti léčby nespavosti

MUDr. Jakub Vaněk

Nespavost v různých formách patří mezi nejčastější stížnosti, které přivádí pacienta do ordinací praktických lékařů i specialistů. Prevalenční studie udávají výskyt nespavosti v dospělé populaci v širokém rozmezí až 6,2–40 % za kalendářní rok. Pokrok ve výzkumu neurobiologie spánku ukazuje nové kognitivní a neurofyziologické modely etiopatogeneze nespavosti. Moderní doporučené postupy v léčbě nespavosti pak akcentují především nutnost stupňovat terapii od méně zatěžujících, a především nefarmakologických intervencí, až po léčbu farmakologickou. Primární léčebnou intervencí by měla být psychoterapie, především kognitivně behaviorální terapie s modulem rozpracovaným speciálně pro léčbu nespavosti. Při neúspěchu nefarmakologických intervencí pak lze využít širokou řadu léčiv. Také zde dochází k posunu od tradičních a široce užívaných hypnotik 3. generace směrem k nenávykovým alternativním volbám včetně moderní resynchronizační terapie pomocí syntetického melatoninu.

Kľúčové slová: nespavost, spánek, KBT, hypnotika, insomnie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Modern therapeutic modalities in insomnia

Insomnia in various forms is among the most common complaints that bring patients to the offices of general practitioners and specialists. Prevalence studies indicate the incidence of insomnia in the adult population in a wide range of 6.2-40 % per calendar year. Advances in sleep neurobiology research reveal new cognitive and neurophysiological models of the etiopathogenesis of insomnia. Modern recommended guidelines in the treatment of insomnia emphasize the need to gradually take the steps in the therapy from less burdensome and mainly non-pharmacological interventions to pharmacological treatment. The primary treatment intervention should be psychotherapy, especially cognitive behavioral therapy with a module developed specifically for the treatment of insomnia. When non-pharmacological interventions fail, a wide range of drugs can be used. There is also a shift away from traditional and widely used 3rd generation hypnotics towards non-addictive alternative options including modern resynchronization therapy using synthetic melatonin.

Keywords: insomnia, sleep, CBT, hypnotics, insomnia