Via practica 7-8/2007

MNOHOPOČETNÝ MYELÓM – DIAGNOSTIKA A LIEČBA PRE PRAKTICKÉHO LEKÁRA

MUDr. Veronika Ballová

Mnohopočetný myelóm (MM) je nevyliečiteľné nádorové ochorenie s incidenciou asi 3 – 4/100 000 obyvateľov, ktorá s vekom narastá. Súčasné liečebné stratégie významne zlepšujú kvalitu života a predlžujú prežívanie pacientov. Medián prežívania pacientov liečených autológnou transplantáciou je 5 rokov v porovnaní so 4 rokmi pri použití konvenčnej liečby. Nové lieky rozšírili liečebné možnosti najmä u pacientov s relapsom. Podstatne sa zlepšili možnosti podpornej liečby. Pokrok nastal aj oblasti biológie, klasifikácie a diagnostiky monoklonálnych gamapatií. V nasledujúcom článku sú prehľadne zhrnuté súčasné diagnostické a terapeutické možnosti u pacientov s MM.

Kľúčové slová: myelóm, diagnostika, rizikové faktory, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MULTIPLE MYELOMA – DIAGNOSTICS AND TREATMENT FOR GENERAL PRACTITIONER

Multiple myeloma (MM) is an incurrable malignant disorder with an incidence of 3 – 4/100 000, increasing with the age. Current treatment strategies led to a substantial improvement of quality of life and prolonged survival of patients. Median survival of patients treated with autologous transplantation is 5 years compared with 4 years after conventional therapy. Novel agents extended treatment options, particularly in patient with relapse. Considerably improved supportive treatment. Advances have been achieved in the field of biology, classification and diagnostics of monoclonal gammopathies. Following arcticle summarises current diagnostics and treatment options in patients with MM.

Keywords: myeloma, diagnostics, risk factors, treatment.