Via practica 4/2015

Metformín – súčasné postavenie v liečbe diabetes mellitus 2. typu a diskutované otázky ohľadom jeho použitia

MUDr. Vladimír Uličiansky, doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Metformín je zástupca orálnych antidiabetík zo skupiny biguanidov, ktorý bol do klinickej praxe uvedený v roku 1957. Po počiatočných úspechoch v 60. rokoch 20. storočia nastali obavy z použitia toho lieku. Prispeli k tomu hlavne tri faktory (thalidomidová aféra, riziko laktátovej acidózy, výsledky štúdie UGDP). K renesancii použitia metformínu prispeli predovšetkým výsledky štúdie UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study). V súčasnosti metformín jednoznačne považujeme za liek prvej voľby u diabetikov 2. typu za predpokladu, že nie sú prítomné nežiaduce účinky alebo kontraindikácie jeho použitia. Metformín je indikovaný v liečbe DM 2. typu v monoterapii alebo v kombinácii so všetkými orálnymi antidiabetikami, agonistami GLP-1 receptorov a s inzulínom. Napriek tomu, že metformín sa používa v klinickej praxi viac ako 50 rokov, stále sú v súvislosti s liečbou týmto farmakom diskutované viaceré otázky, a to najmä: jeho adekvátna dávka, nežiaduce účinky a kontraindikácie a nové trendy použitia metformínu v klinickej praxi.

Kľúčové slová: metformín, adekvátna dávka, nežiaduce účinky, kontraindikácie, nové trendy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metformin – current position in the treatment of type 2 diabetes mellitus and discussed questions of its using

Metformin is oral antidiabetic agent from the group of biguanides. It came into clinical practice in 1957. Three main developments in medicine during the 1960s threatened development of metformin as a therapeutic agent (thalidomide disaster, risk of lactic acidosis, results of UGDP study). Results of UKPDS contributed to renaissance of using of metformin. At present, metformin is recommended as a first line therapy in type 2 diabetic patients if there are no side effects or contraindications its using. Metformin is indicated in monotherapy or in combination with other oral antidiabetic agents, agonists of GLP-1 receptors or with insulin. In spite of using metformin in clinical practice more than 50 years, there are discussed some questions in relation to therapy with this drug primarily: adequate dose, side effects, contraindications, new trends of its using in clinical practice.

Keywords: metformin, adequate dose, side effects, contraindications, new trends.