Via practica 1/2017

Metabolická chirurgia v liečebnom algoritme obéznych diabetikov 2. typu

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Najväčším globálnym ohrozením verejného zdravia v súčasnosti je narastajúca pandémia diabetes mellitus, respektíve kombinácia pandémie obezity s DM 2. typu (diabezity). V liečbe diabetikov 2. typu siahame po diétnych a režimových opatreniach v kombinácii s medikamentóznou liečbou (perorálne antidiabetiká, inzulíny). Do popredia sa celosvetovo dostáva bariatrická/metabolická chirurgia. Pod pojmom metabolická chirurgia rozumieme elektívnu operačnú liečbu na tráviacom trakte, ktorá vedie k zlepšeniu, v ideálnom prí- padne až k vymiznutiu metabolických komplikácií obezity, primárne k zlepšeniu alebo až k remisii DM 2. typu. Napriek nárastu dôkazov o významných benefitoch bariatrickej/metabolickej chirurgie u diabetikov 2. typu v súčasných slovenských existujúcich algoritmoch manažmentu diabetikov metabolická chirurgia zatiaľ chýba. Celosvetový trend uznania a zaradenia metabolickej/bariatrickej chirurgie ako možnosti liečby obéznych diabetikov 2. typu je výzvou aj pre nás.

Kľúčové slová: bariatrická/metabolická chirurgia, liečebný algoritmus obéznych diabetikov 2. typu, indikácie, kontraindikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metabolic surgery in the treatment algorithm of obese type 2 diabetic patients

The largest global public health emergencies of today is growing pandemic of diabetes mellitus, respectively, combination of obesity with type 2 diabetes (diabesity). In the treatment of type 2 diabetes we used diet and lifestyle modification in combination with pharmacotherapy (oral antidiabetic agents, insulin). To the forefront worldwide gets bariatric/metabolic surgery. The term metabolic surgery means elective surgical treatment on the gastrointestinal tract, which leads to improvement, ideally to the disappearance of metabolic complications of obesity, primarily to improvement or to remission of type 2 DM. Despite of the increase in evidence for significant benefits of bariatric/metabolic surgery in type 2 diabetic patients, in the current Slovak existing algorithms for the treatment of type 2 diabetes, is metabolic surgery still missing. The global trend recognition and inclusion metabolic/bariatric surgery as a treatment option in obese type 2 diabetic patients is still a challenge for us.

Keywords: bariatric/metabolic surgery, treatment algorithm for obese type 2 diabetics, indications, contraindications