Via practica 9/2008

MANAŽMENT VASKULÁRNYCH ULCERÁCIÍ DOLNÝCH KONČATÍN A SÚČASNÉ MOŽNOSTI CIEVNEJ CHIRURGIE

prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.

Práca sa prehľadne zaoberá problematikou etiopatogenézy, epidemiológie, kliniky, diagnostiky a liečby vaskulárne podmienených ulcerácií dolných končatín. Dôraz sa kladie na racionálny manažment ulcerácií pri chronickej venóznej insuficiencii a arteriálnej ischémii dolných končatín z pohľadu lekára prvého kontaktu.

Kľúčové slová: ulcerácia, etiopatogenéza, diagnostika, cievna chirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGEMENT OF VASCULAR LEG ULCERATIONS AND PRESENT OPTIONS IN VASCULAR SURGERY

Author presents the contemporary view of the etiopathogenesis, epidemiology, clinical picture, diagnostics and management of the leg ulcerations due to vascular causes. The rational therapy of ulcerations in chronic venous insufficiency and leg arterial ischemia from the view of a general practitioner is emphasized.

Keywords: ulceration, etiology, diagnostics, vascular surgery.