Via practica 2/2007

Manažment posledného štádia zlyhávania srdca

doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Prognóza pacientov v terminálnom štádiu srdcového zlyhávania je zlá, ročná mortalita je 30 %. Transplantácia srdca je optimálnym riešením u pacientov s pokročilým zlyhávaním srdca. Táto terapia však nie je dostupná väčšine pacientov. U pacientov s terminálnym srdcovým zlyhaním je potrebné optimalizovať režimové opatrenia a farmakoterapiu. Na preklenutie časového obdobia k transplantácii sa hľadajú v súčasnosti alternatívne postupy, ktorých dostupnosť je rôzna. Ide o použitie inotropných látok, resynchronizačnú terapiu, implantáciu kardioverter-defibrilátorov, ultrafiltráciu plazmy, použitie komorových podporných prístrojov, prípadne umelého srdca a chirurgickú rekonštrukciu srdcovej komory. V terminálnych štádiách ide o paliatívnu terapiu a riešenie etických otázok spojených s umieraním pacienta.

Kľúčové slová: srdcové zlyhávanie, resynchronizačná terapia, kardioverter-defibrilátor, komorové podporné systémy, chirurgická rekonštrukcia komory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Managment of end stage of heart failure

Patients in the end stage heart failure have a poor prognosis. one year mortality is 30 percent. Transplantation is the optimal solution in patinet with terminal heart failure. Unfortunatelly this therapy is not available for the majority of patients. optimalisation of regimen and pharmacoptherapy is necesseary in patinets with terminal heart failure. As a bridge to transplatnation several alterantive with different availability exist. These are inotropic agents, cardiac resynchonisation therapy, implntable cardioverter-defibrilators, plasma ultrafiltration, left-ventricular assist devices, artificial heart and ventricular reconstruction surgery. In terminal phases paliative therapy and etical issues is of importance.

Keywords: heart failure – cardiac resynchronisation therapy, implantable cardioverter- defibrilator, left vetricular assist device, vetricular reconstruction surgery