Via practica 3/2008

MANAŽMENT OBÉZNYCH PACIENTOV S KARDIOMETABOLICKÝM RIZIKOM

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Dáša Mesárošová

Ciele manažmentu obézneho pacienta s kardiometabolickým rizikom musia byť v prvom rade zamerané na zníženie množstva abdominálneho tukového tkaniva a v druhom rade (avšak súčasne) aj na priaznivé ovplyvnenie všetkých prítomných rizikových faktorov. Liečba obezity je zameraná na zmenu životného štýlu, čo znamená zníženie kalorického príjmu potravy a zvýšenie telesnej záťaže. Súčasťou je kognitívnebehaviorálna liečba. Ak tieto postupy nie sú úspešné, možno použiť farmakoterapiu (rimonabant, sibutramin, orlistat). V liečbe extrémnej (morbídnej) obezity je nápomocná prípadne aj chirurgická liečba. Dôležitá je liečba diabetes mellitus (najlepšie je použiť metformín),liečba hyperlipoproteinémie, artériovej hypertenzie, ale aj antiagregačná liečba.

Kľúčové slová: obezita, kardiometabolické riziko, komplexný manažment.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGEMENT OF OBESE PATIENTS WITH CARDIOMETABOLIC RISK

Management of obese patient with cardiometabolic risk must be oriented toward decreasing of intraabdominal fat together with treatment of associated traditional risk factors of cardiovascular disease. Therapy of obesity is oriented to lifestyle modification, which is the cornerstone of the treatment of obese patients. Recommendations to obese patient should include optimisation of the meal plan and enhancement of physical activity. Psychological approach may be helpful. If this approach is unsuccessful, pharmacology therapy may be considered (rimonabant, sibutramin, orlistat). For morbid obesity there is possible role of bariatric surgery. It is also necessary to treat diabetes mellitus (the best drug seems to be metformin), to treat hyperlipoproteinemia, arterial hypertension and there is a place also for antiplatelet therapy.

Keywords: obesity, cardiometabolic risk, complex management.