Via practica 5/2016

Manažment nealkoholovej tukovej choroby pečene

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., Doc. MUDr. Martin Zima, PhD., PharmDr. Ľubica Slobodová

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD, angl. non-alcoholic fatty liver disease) je v súčasnosti celosvetovo považovaná za najčastejšiu chronickú chorobu pečene. Posledné metaanalýzy potvrdili 25 % celosvetovú prevalenciu NAFLD. Nealkoholová steatohepatitída (NASH, angl. non-alcoholic steatohepatitis) je považovaná za progresívnu formu NAFLD, ktorá často progreduje do vývoja cirhózy pečene a zvyšuje riziko vzniku hepatocelulárneho karcinómu pečene (HCC, angl. hepatocellular carcinoma). Choroba NAFLD/NASH je považovaná za orgánovú/pečeňovú manifestáciu metabolického syndrómu a pravdepodobne zohráva kľúčovú úlohu v patogenéze systémovej aterosklerózy. Problematika NAFLD/NASH je v súčasnosti vzhľadom na narastajúcu incidenciu, prevalenciu a závažnosť je medicínsko-ekonomických dôsledkov zaraďovaná medzi zdravotnícke priority sveta.

Kľúčové slová: nealkoholová tuková choroba pečene, nealkoholová steatohepatitída, hepatocelulárny karcinóm, metabolický syndróm, cirhóza pečene

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The management of non-alcoholic fatty liver disease

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most prevalent liver disease in the world. The latest meta-analyses have confirmed a 25 percent worldwide prevalence. Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is an aggressive form of NAFLD, often progressing to liver cirrhosis and increasing the risk of developing hepatocellular carcinoma (HCC). NAFLD/NASH is viewed as the presentation of liver manifestations of the metabolic syndrome, potentially playing a key role in the pathogenesis of systemic atherosclerosis. Because of the steeply rising prevalence and incidence of NAFLD/NASH, with subsequent complex medical sequel and it`s economic burden on healthcare, this disease has become a priority to be reckoned with on the world healthcare forum.

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, hepatocellular carcinoma, metabolic syndrome, liver cirrhosis