Via practica 7-8/2008

MANAŽMENT HMOTNOSTI U OBÉZNYCH DIABETIKOV 2. TYPU

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Prevalencia obezity a diabetes mellitus 2. typu celosvetovo narastá. Nadhmotnosť a obezita sú hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu. Až 80 – 90 % diabetikov 2. typu spĺňa kritériá pre nadhmotnosť a obezitu, ktoré ďalej zhoršujú metabolické a fyziologické abnormality (hyperglykémia, dyslipidémia a arteriálna hypertenzia) sprevádzajúce DM 2. typu. Obezita (diabezita) je chronické ochorenie, ktorého optimálny manažment vyžaduje dlhodobú agresívnu nefarmakologickú a farmakologickú liečbu. V manažmente obéznych diabetikov 2. typu prichádzajú do úvahy tri úrovne preventívnych a liečebných opatrení. Prvou úrovňou je kombinácia diétnych a režimových opatrení spolu behaviorálnou terapiou, druhou líniou je bezpečná medikamentózna liečba antiobezitikami a treťou oblasťou záujmu u obéznych diabetikov 2. typu je výber takých orálnych antidiabetík, alebo inzulínov, ktoré znižujú hmotnosť, resp. sú vo vzťahu k hmotnosti neutrálne alebo hmotnosť ovplyvňujú menej ako iné antidiabetiká.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, sibutramín, orlistat, rimonabant, antidiabetická liečba, liečba na báze inkretínov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WEIGHT MANAGEMENT FOR OBESE TYPE 2 DIABETICS

The prevalence of obesity and type 2 diabetes is increasing in the world. Obesity and weight gain are major risk factors for type 2 diabetes. Up to 80 % of patients with type 2 diabetes are overweight or obese and obesity worsens the metabolic and physiologic abnormalities associated with diabetes, particularly hyperglycemia, hyperlipidemia and hypertension. Obesity is viewed as a chronic disease and optimal management may required long-term agressive non-pharmacological and pharmacological therapy. In patients in whom behavioral therapy has failed, adjunctive treatment with weigh-management drugs may help reduce or maintain weight and improve other health parameters. Despite the emphasis placed on weight loss in overweigh and obese type 2 diabetics, many widely used antidiabetic treatments are associated with weight gain. Drugs that are weight neutral or promote weight loss should be the first option in these patients.

Keywords: type 2 diabetes, sibutramine, orlistat, rimonabant, antidiabetic treatment, incretine based therapy.