Via practica 2/2006

Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc

doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.

Chronická obštrukčná choroba pľúc je civilizačným ochorením s narastajúcim trendom výskytu i mortality. V 95 % je spôsobená fajčením; preto aj vyhýbanie sa tejto drogovej závislosti je jedinou účinnou prevenciou, podobne ako zanechanie fajčenia je jediným krokom, ktorý môže spomaliť zhoršujúci sa trend pľúcnych funkcií. Aj keď ide o chronický zápal, kortikoidy (včítane inhalačných) sú minimálne účinné, preto liekom voľby sú bronchodilatanciá. Pridanie inhalačných kortikoidov má zmysel pri ťažkých formách s častými exacerbáciami. Z nefarmakologických metód je dôležitá rehabilitácia; v konečných štádiách prichádza do úvahy transplantácia. Exacerbácie výrazne zhoršujú kvalitu života a urýchľujú progresiu choroby; pri ťažšom priebehu sú potrebné krátkodobé kúry systémovými kortikoidmi a v prípade prejavov infekčného pôvodu vzplanutia antibiotiká.

Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, fajčenie, inhalačné kortikoidy, bronchodilatanciá, exacerbácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGEMENT OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Chronic obstructive pulmonary disease is a civilization disease with growing trend of its incidence and mortality. 95% of cases are caused by smoking; that is why smoking avoidance is the only effective preventive measure, as well as smoking cessation the only step capable of slowing down progression of the disease. Although it is a chronic inflammation, systemic as well as inhaled corticosteroids are minimaly effective, that is why drugs of choice are bronchodilators. Adding of inhaled steroids is useful in severe stages with frequent exacerbations. Among non-pharmacological methods rehabilitation is of significance; end-stages are managed by transplantation. Exacerbations significantly worsen quality of life and speed up progression of the disease; in more severe forms short courses of systemic steroids are needed and in the case of signs of infection antibiotics.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, smoking, inhaled steroids, bronchodilators, exacerbations.