Via practica 10/2008

MANAŽMENT BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE

MUDr. Igor Martuliak, PhD., MUDr. Marián Hlaváč

Autori sa v prehľadovom článku z pohľadu algeziológa a ortopéda zaoberajú osteoartrózou (OA) ako jedným z najčastejších ochorení, pričom podstatnú časť práce venujú možnostiam liečby bolesti, ktorá pravidelne OA sprevádza a tvorí jej najnepríjemnejšiu súčasť. V prvej časti autori rozoberajú etiológiu OA, jej vývojové štádiá, ako aj možnosti diagnostiky a liečby OA, ktorú delia na konzervatívnu (farmakologickú i nefarmakologickú) a operačnú. V druhej časti textu môžeme nájsť patofyziologickú i klinickú charakteristiku bolesti pri OA, predovšetkým váhonosných kĺbov, ďalej možnosti farmakoterapie bolesti podľa analgetického rebríka s použitím neopoidových analgetík, slabých i silných opioidov a viacerých skupín adjuvancií. Zameriavajú sa na problematiku podávania nesteroidových analgetík vrátane koxibov, ale aj opioidov pri ich užívaní pacientami s nenádorovou bolesťou. Spomínajú aj anesteziologické a neuromodulačné techniky, ale aj nefarmakologické postupy v liečbe bolesti pri OA.

Kľúčové slová: liečba osteoartrózy, neopioidové a opioidové analgetiká, nefarmakologické postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAIN MANAGEMENT IN OSTEOARTHROSIS

Authors in their overview article deal with osteoarthrosis (OA) as one of the most frequent diseases viewed from the point of both the algesiologist and orthopedist. Nevertheless, the substantial part of the article is dedicated to the possibilities of the disease treatment that regularly accompanies the OA and is its most unpleasant feature. In the first part the authors are concerned with the OA ethiology, its phases of development as well as with possibilities of the OA diagnosis and treatment that is divided into conservative (both pharmacological and non-pharmacological) and surgical. Second part of the article is focused on both patophysiologic and clinical characteristics of pain in the OA, mainly related to weight-carrying joint; on possibilities of pain pharmacotherapy according to the analgetics scale using non-opoid analgetics, weak and strong opioids and several groups of adjuvancies. Also, attention is paid to the issues of administering non-steroid analgetics including COX-2 inhibitors as well as opioids when taken by patients suffering from non-cancer disease other than cancer-related disease. The authors also mention both anesthesiological and neuromodulational techniques as well as non-pharmacological procedures in pain treatment accompanying the OA.

Keywords: treatment of osteoarthrosis, non-opioid and opioid analgetics, non-pharmacological treatment.