Via practica S4/2007

MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.

Metabolický syndróm je charakterizovaný variabilnou kombináciou viscerálnej obezity a alterácií glukózového, lipidového metabolizmu a artériovej hypertenzie. Má vysokú prevalenciu v strednom a vyššom veku. Intenzívna úprava životného štýlu u pacientov s metabolickým syndrómom by sa mala realizovať čo najskôr. Nefarmakologická liečba predstavuje veľmi dôležitú časť manažmentu artériovej hypertenzie u pacientov s metabolickým syndrómom. Pokiaľ je odporúčaná farmakologická liečba, mala by sa začať liekom, ktorý nezvýši riziko vzniku diabetu. Z tohto pohľadu by mali byť využité blokátory systému renín – angiotenzín – aldosterón, podľa potreby nasledované blokátormi kalciových kanálov alebo nízkymi dávkami tiazidových diuretík.

Kľúčové slová: metabolický syndróm, artériová hypertenzia, systém renín angiotenzín aldosterón, antihypertenzívna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

The metabolic syndrome is characterized by the variable combination of visceral obesity and alterations in glucose metabolism, lipid metabolism, and arterial hypertension. It has a high prevalence in the middle age and elderly population. In all individuals with metabolic syndrome, intense lifestyle measures should be adopted immediately. Non-pharmacological treatment represents very important part in the management of arterial hypertension in metabolic syndrome patients. When drug treatment is recommended we should start with a drug unlikely to facilitate onset of diabetes. Therefore a blocker of the renin – angiotensin –aldosteron system should be used followed, if needed, by the addition of a calcium antagonist or a low-dose thiazide diuretic.

Keywords: metabolic syndrome, arterial hypertension, renin angiotensin aldosteron system, antihypertensive treatment.