Via practica 1/2006

Magnézium – jeho význam pre klinickú prax

MUDr. Vladimír Pavlišák, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

Magnézium je často nepovšimnutý elektrolyt, ktorý sa podieľa na stovkách bunkových procesov a pre život je nenahraditeľný. Deficit magnézia je asociovaný s kardiovaskulárnymi poruchami, vrátane hypertenzie, akútneho infarktu myokardu, arytmií a dyslipidémie. Častý výskyt hypomagnezémie sa zistil pri diabetes mellitus 2. typu a pri viacerých elektrolytových poruchách. Naopak hypermagnezémia býva najčastejšie spojená s dehydratáciou a možno ju nájsť pri zlyhaní obličiek, rozpade buniek a pod. V článku sa rozoberajú fyziologické funkcie a metabolizmus magnézia, príčiny a liečba hypomagnezémie a hypermagnezémie.

Kľúčové slová: magnézium, kardiovaskulárne ochorenia, hypomagnezémia, hypermagnezémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MAGNESIUM AND ITS IMPORTANCE FOR THE CLINICAL PRACTISE

Magnesium is the frequent electrolyte which is involved in various cellular processes and is necessary for live. Magnesium deficiency is usually associated with cardiovascular diseases, including arterial hypertension, arrhythmias and dyslipidemias. Hypomagnesemia is frequently present in patients with diabetes mellitus type II and various electrolyte disturbances . Hypermagnesemia is predominantly associated with dehydration and often occurs in patients with renal insufficiency and cellular necrosis. In this article authors discussed physiological functions and magnesium metabolism such as etiology and treatment of hypomagnesemia and hypermagnesemia.

Keywords: magnesium, cardiovascular diseases, hypomagnesemia, hypermagnesemia.