Via practica 7-8/2006

Liečba hypertenzie u starších osôb a pri prevencii demencie

prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.

Artériová hypertenzia (aH) ako jeden z hlavných rizikových faktorov aterosklerózy má v staršom veku závažné následky, najmä cievne mozgové príhody (CMP) a ischemickú chorobu srdca. V posledných rokoch sa intenzívne študuje vzťah aH a demencie. bolo dokázané, že artériová hypertenzia urýchľuje nástup demencie vaskulárneho aj alzheimerovho typu, ktorých prejavy po prekonaní CMP progredujú ešte rýchlejšie. Diagnostika a liečba v staršom veku je rovnaká, ako v mladších vekových skupinách, zohľadňuje však niektoré špecifiká staršej vekovej kategórie. zahajuje sa nižšími dávkami, pokles tK by mal byť pomalší, za starostlivého sledovania compliance pacienta. Vhodná terapia môže spomaliť nástup a progresiu demencie.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, diagnostika, liečba, starší vek, demencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN ELDERLY PEOPLE AND IN DEMENTIA PREVENTION

Arterial hypertension belong to the mean risk factors of atherosclerosis and has in older age serious consequencies, mainly stroke and coronary heart disease. In the last years the relationship between arterial hypertension and dementia is intensively studied. It is evident, arterial hypertension enhance the manifestation of vascular and alzheimer type dementia. Stroke accelerated the progression of dementia symptoms. Diagnostics and therapy in the elderly is similar comparing the younger age groups, but some specific patterns of the elderly age should be considered. therapy starts with lower dosage, the blood pressure decrease should be slow and the compliance of the patient should be carefully considered. adequate therapy can slow the onset and progression of dementia.

Keywords: arterial hypertension, diagnostics, treatment, elderly age, dementia.