Via practica 11/2007

LIEČBA CHRONICKÉHO SRDCOVÉHO ZLYHANIA

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

Chronické srdcové zlyhanie (CHSZ) je komplexným klinickým syndrómom charakterizovaným progresívne sa zhoršujúcimi abnormalitami systolickej a diastolickej funkcie predovšetkým ľavej komory srdca, súčasne nezávisle postihujúcim aj kostrové svaly. Príznačným rysom je v rámci maladaptácie zvýšená neurohumorálna aktivita najmä sympatika, renín angiotenzínového systému (RAAS), zápalových cytokínov (TNF-α, IL-1, IL-6) a aktivácia kardiorenálnych vzťahov vyjadrená zvýšenou hladinou nátriuretických peptidov (ANP, BNP, CNP), z ktorých BNP spĺňa kritériá diagnostického markera CHSZ. Všetky klinické príznaky CHSZ v popredí s dýchavicou, neprimerane zrýchlenou únavnosťou, celkovou slabosťou a retencia tekutín sú nešpecifické. CHSZ postihuje predovšetkým ľudí vo vyššom veku spájajúcim sa s významným počtom komorbidít, z čoho vyplýva, že CHSZ ako izolované postihnutie srdca prakticky nejestvuje. Komorbidity modifikujú symptomatológiu, klinický priebeh a terapeutický postup CHSZ. Bez súčasnej liečby komorbidít však nemôže byť úspešnou ani liečba samotného CHSZ. Napokon neprekvapuje, že značná časť CHSZ prebieha nepoznane, spĺňajúc tak kritériá známeho fenoménu ľadovca.

Kľúčové slová: CHSZ, komorbidity, režimové opatrenia pri CHSZ, diéta, pohybová aktivita, farmakoterapia CHSZ.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONGESTIVE HEART FAILURE TREATMENT

Congestive heart failure (CHF) is a complex clinical syndroma characterized by progressive deterioration of abnormal systolic and diastolic function of mainly left ventricle of the heart, affecting also skeletal muscles. Due to maladaptation, there is typical neurohumoral activity, mainly sympaticus, renin-angiotensin system (RAAS), cytokins (TNF-á, IL-1, IL-6) and activation of cardiorenal relations expressed by increased level of natriuretic peptids (ANP, BNP, CNP), where BNP fulfils criteria of a diagnostic marker for CHF. All clinical signs of CHF including dyspnoe, inadequatly increased fatigue, overall weakness and fluid retention are non-specific. CHF mainly affects elderly people with many comorbidities – CHF as an isolated heart condition practically doesn`t exist. Comorbidities modify the symptomatology, clinical course and therapeutic process of CHF. Treatment of CHF cannot be succesfull without synchronized treatment of comorbidities. It is not surprising, that most of the course of CHF is inapparent, fulfiling the criteria of an iceberg phenomenon.

Keywords: CHF, comorbidities, diet, lifestyle adjustments, physical activity, pharmacotherapy of CHF.