Via practica 10/2009

Léčba hypertenze fixní kombinací – nové důkazy

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

V doporučených postupech pro léčbu hypertenze jsou uvedeny kombinace různých antihypertenziv. Účinek těchto léků se mnohdy potencuje. Je však potřeba si uvědomit riziko nižší adherence pacienta při nutnosti užívat více tablet. K dispozici je řada fixních kombinací, jejichž výhodou je snazší užívání, a tedy vyšší pravděpodobnost adherence pacienta s léčbou. Adherence je jistě problémem u hypertoniků, neboť onemocnění je chronické, často bez subjektivních obtíží a dosažení cílového tlaku vyžaduje většinou kombinační léčbu. V roce 2008 byly publikovány nové studie týkající se kombinační léčby hypertenze, které mají důležitý dopad na každodenní praxi a mohou pozitivně ovlivnit léčbu našich pacientů.

Kľúčové slová: hypertenze, kombinační léčba, fixní kombinace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of hypertension with a fixed combination. New evidence.

The guidelines for treatment of hypertension list combinations of various antihypertensives. The effect of these drugs is commonly potentiated. However, one needs to realize the risk of lower patient adherence while having to take multiple tablets. A number of fixed combinations are available that are easier to use and, thus, patient adherence to treatment is more likely. Adherence certainly is a problem in hypertensives since the condition is chronic, often symptomless, and reaching the target pressure mostly requires combination therapy. In 2008, new studies concerning the combination therapy for hypertension were published that have a major impact on everyday practice and may positively affect the treatment of our patients.

Keywords: hypertension, combination therapy, fixed combination