Via practica 6/2016

Kvalita života pacientov so sclerosis multiplex

MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Sclerosis multiplex je chronické demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje prevažne mladých dospelých v produktívnom veku. Prejavuje sa širokým spektrom neurologických a neuropsychiatrických symptómov a významne znižuje kvalitu života chorých. Hodnotenie kvality života by malo byť súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacienta so sclerosis multiplex s cieľom zistiť, ktoré dimenzie kvality života sú u konkrétneho pacienta narušené a aké sú faktory, ktoré ich negatívne ovplyvňujú.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, hodnotenie kvality života

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Quality of life in patients with multiple sclerosis

Multiple sclerosis is a chronic demyelinating disease of the central nervous system that predominantly affects young adults of working age. It is characterized by a wide spectrum of neurological and neuropsychiatric symptoms, and significantly reduces the quality of life of patients. Quality of life should be part of comprehensive health care to determine what dimensions of the quality of life are impaired in an individual patient and what are the factors that negatively affect them.

Keywords: multiple sclerosis, assessment of quality of life