Via practica 4/2023

Kožné komplikácie vakcín proti COVID-19

MUDr. Petra Fedorcová, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Rovnako ako v prípade liekov, aj v prípade vakcín proti COVID-19 môže dôjsť k vzniku alergických reakcií rôznej intenzity. Kožné prejavy po podaní vakcíny proti COVID-19 sú často podobné kožným manifestáciám samotnej infekcie. Okrem lokálnej reakcie v mieste podania vakcíny, prípadne reakcie v mieste aplikovaných dermálnych výplní sa vyskytujú aj akútne reakcie ako urtikária, angioedém, ale aj polymorfné exantémy, vaskulárne lézie, autoimunitné bulózne reakcie, závažné kožné reakcie. Po očkovaní je pozorovaný aj de novo vznik mnohých kožných ochorení alebo reaktivácia už existujúcich dermatóz, prípadne latentných infekcií. Článok sumarizuje aktuálne poznatky týkajúce sa patomechanizmu a typu kožných reakcií po očkovaní proti COVID-19, ich incidenciu, závažnosť a vzťah k podaným vakcínam.

Kľúčové slová: vakcíny proti COVID-19, kožné komplikácie vakcín, očkovanie, nežiaduce reakcie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Skin complications of vaccines against COVID-19

As with medicines, also in the case of vaccines against COVID-19 allergic reactions of varying intensity may occur. Skin manifestation after vaccination against COVID-19 are often similar to skin manifestatiom COVID-19. There are described a local injection site reactions, reaction in the location of dermal hyaluronic acid fillers, acute reaction such as urticaria, angioedema, but also exanthemas, vascular lesions, autoimmune bullous reactions, severe cutaneous adverse reactions. After vaccination we distinguished new onset dermatoses, flare of preexisting dermatoses, or flare of latent infections. The article summarizes current knowledge regarding the patomechanism and type of skin reaktions after vaccination against COVID-19, their incidence, severity and relationship to the applied vaccines.

Keywords: vaccines against COVID-19, skin complications of vaccines, vaccinations, adverse reakctions