Via practica 1/2008

KLINICKÝ OBRAZ A PRIEBEH REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY ZAČÍNAJÚCEJ VO VYŠŠOM VEKU

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Zuzana Homerová

Reumatoidná artritída začinajúca vo vyššom veku (EORA) predstavuje niektoré klinické a genetické rozdiely od reumatoidnej artritídy (RA) s rýchlym začiatkom. Základné odlišnosti pri EORA sú: 1. približne rovnaký výskyt choroby medzi ženami a mužmi, 2. častejší akútny začiatok choroby, 3. častejšie postihnutie veľkých kĺbov, 4. častejšia oligoartikulárna distribúcia, 5. častejšie systémové prejavy na začiatku – vysoká sedimentácia erytrocytov, úbytok na váhe, či únava, 6. častejší výskyt „séronegativity“, t. j. neprítomnosti RF pri detekcii bežnými aglutinačnými testami, 7. horšia funkčná schopnosť a znížená kvalita života pacientov s EORA, 8. o niečo častejšie prípady so závažným priebehom, kde dôjde rapídne ku vzniku ťažkého funkčného postihnutia a deštruktívnych zmien. Iné reumatické ochorenia, ktoré sa vyskytujú u starších ľudí, ako polymyalgia rheumatica, ustupujúca séronegatívna symetrická synovitída s mäkkým edémovým syndrómom na dorse rúk a nôh, dnavá artritída, kalciumpyrofosfátová artropatia, osteoartróza, paraneoplastické syndrómy a ďalšie nozologické jednotky (spondyartritídy vo vyššom veku) musia byť zohľadnené pri diferenciálnej diagnóze. Pri terapeutických postupoch treba mať na zreteli, že starší ľudia majú obvykle viac ako jednu chorobu, dostávajú viac liekov, ktoré môžu medzi sebou reagovať.

Kľúčové slová: reumatoidná artritída vo vyššom veku, patogenéza, klinický obraz, diferenciálna diagnostika, priebeh a zásady liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CLINICAL PICTURE AND COURSE OF ELDERLY-ONSET RHEUMATOID ARTHRITIS

Elderly-onset rheumatoid arthritis (EORA) represents some clinical and genetic variations from rheumatoid arthritis (RA) with rapid onset. Basic differences in EORA are: 1. approximately equal occurrence of the disease in women and men, 2. the onset of the disease is more frequently acute, 3. more frequent involvement of large joints, 4. more frequent oligo-articular distribution, 5. more frequent systemic manifestations at the beginning – high erythrocyte sedimentation, weight loss, or fatigue, 6. more frequent occurrence of „RF serum negativity, 7. worse functional ability and decreased quality of life in EORA patients. Slightly more cases with severe course, where grave functional involvement and destructive changes develop rapidly. Other rheumatic diseases, which occur in the elderly, as polymyalgia rheumatica, remitting seronegative symmetrical synovitis with soft edema syndrome at the dorsum of hands and feet, gouty arthritis, Calcium pyrophosphate arthropathy, osteoarthritis, paraneoplastic syndromes and other nosological entities (spondylarthritis in elderly) shall be considered in differential diagnostics. In therapy procedures the account shall be taken of the fact that the elderly usually suffer from more than one disease and are administered several various drugs which might interact.

Keywords: rheumatoid arthritis in the elderly, pathogenesis, clinical picture, differential diagnostics, treatment course, therapy principles.