Via practica 6/2006

Klimaktérium a kosť: Hormonálna substitučná liečba v prevencii a liečbe osteoporózy

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Lahim Baqi, MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Estrogénny deficit je rozhodujúcou príčinou vzniku postmenopauzálnej osteoporózy. Logicky substitúcia estrogénmi predstavuje najfyziologickejší spôsob jej liečby. Estrogénna, resp. estrogén/gestagénna substitúcia vedie k signifikantnej redukcii osteoporotických fraktúr vo všetkých typických lokalitách. Účinok pretrváva len počas aplikácie liečby. Limitáciou dlhodobého užívania sú nonskeletálne účinky liečby.

Kľúčové slová: estrogény, kostná hustota, fraktúry.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Climacteric and Bone: Substitutional Hormonal Therapy in Prevention and Treatment of Osteoporosis

Hormonal replacement therapy in prevention and treatment of osteoporosis. Deficit of estrogens is the leading cause of postmenopausal osteoporosis. It is logical that estrogen substitution is the most physiological kind of treatment.Estrogens alone or in combination with gestagens leads to significant reduction of osteoporotic fractures in all osteoporotic localizations. The effect lasts only during the treatment period. The nonskeletal effects of estrogen replacement are the limitations of longterm therapy.

Keywords: strogens, bone mineral density, fractures.