Via practica 6/2006

Klimaktérium a kardiovaskulárny systém

MUDr. Ján Števlík

Predĺženie života žien v ostatnom storočí znamená významné predĺženie podielu života po menopauze. Toto obdobie nie je iba obdobím dramatických zmien v hormonálnom statuse, ale aj nápadnej zmeny vo výskyte ochorení kardiovaskulárneho systému (hypertenzia, ischemická choroba srdca, náhle cievne mozgové príhody). Keďže pri zmenách reprodukčných orgánov v klimaktériu zohráva hlavnú úlohu znížená produkcia estrogénov, predpokladalo sa, že ich substitúcia okrem potlačenia klimakterických symptómov bude viesť aj k dramatickej redukcii týchto chronických ochorení. Napriek veľkým očakávaniam, ktoré vzbudili výsledky observačných štúdií, veľké randomizované štúdie (HERS a W HI) ukázali, že estrogény nemajú miesto v sekundárnej ani v primárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Základnými kameňmi prevencie a liečby ochorení kardiovaskulárneho systému zostávajú teda naďalej zmena životosprávy a medikamenty, ktoré dokázali nielen priaznivo ovplyvniť rizikové faktory, ale aj významne redukovať mortalitu (kyselina acetylosalicylová, statíny, antihypertenzíva a pod.).

Kľúčové slová: klimaktérium a kardiovaskulárny systém, prevencia kardiovaskulárnych ochorení u n.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CLIMACTERIC AND THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

The last century has brought also a noticeable life prolongation od women after their menopause. This phase of life represented not only a period of dramatic change in their hormonal status, but also in ocurence of remarkable alterations of the cardiovascular system (hypertension, coronary heart disease, strokes). Changes in the reproductive organs during climacteric are associated mainly with a decreased estrogen production and it was therefore supposed that its substitution will lead, in addition to a restraint of climacteric symptoms, to a dramatic reducion of the chronic disease in question. In spite od great expectations stimulated by results of observational studies the extensive randomised trials (HERS and WHI) showed that estrogens are not the option either for secondary or primary prevention of cardiovascular disorders. The prevention and therapy building blocks of the cardiovascular system remained henceforth the change both of the lifestyle changes and medicaments, which not only influence positively the risk factors but also reduce remarkably the mortality (acetylsalicylic acid, statins, antihypertensives and the like).

Keywords: climacteric and cardiovascular system, prevention of cardiovascular diseases in women.